Voorwaarden Libero Aankoop

Pdf voorwaarden

1. Opdrachtnemer
Libero BV (KVK 67210317), hierna te noemen 'Libero Aankoop'. Opdrachtnemers binnen Libero Aankoop betreffen een aankoopmakelaar, bouwkundig ingenieur en taxateur.

2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand, doordat een door Libero Aankoop uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.

2.2 De werkzaamheden van Libero Aankoop worden gestart zodra opdrachtgever heeft besloten een bieding op de woning uit te gaan brengen. Alvorens opdrachtgever besluit opdracht te geven aan Libero Aankoop, dient deze op de hoogte te zijn van het aan te kopen object. Verkoper of diens makelaar heeft de plicht om opdrachtgever zo goed en zo volledig mogelijk te informeren. Onder deze informatie vallen ook (indien van toepassing) eigendomsbewijzen, funderingsrapporten, kadastrale berichten en uittreksels, omgevingsrapporten, splitsingsakten en -tekeningen, VVE-notulen en checklisten, mailwisselingen tussen betrokken partijen, brochures, lijsten met onroerende goederen en andere informatie die ter zake doen.

2.3 Libero Aankoop zal geen onderzoek starten naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beperkingen en gaat er dus vanuit dat de opdrachtgever zich voldoende heeft geïnformeerd voordat opdracht tot aankoop is gegeven.​ Met name zal Libero Aankoop niet informeren naar verbouwingsmogelijkheden in het kader van de aankoopopdracht. ​

2.4 In navolging van artikel 2.2 en 2.3 zal de koopakte juridisch worden gecontroleerd. Onze jurist zal de koopakte controleren op afwijkende bepalingen en kleine lettertjes. Aanvullende akten (bijvoorbeeld over erfdienstbaarheden) worden niet gecontroleerd.

2.5 De onderhandelingen, gevoerd door Libero Aankoop, hebben betrekking op alle onroerende zaken.

2.6 Libero Aankoop is niet bevoegd om advies te geven op het gebied van financiën of hypotheken. Enkel een AFM erkend adviseur mag dit doen.

3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Aangekochte woningen
Libero Aankoop behoudt zich het recht voor, om door ons aangekochte woningen te presenteren op onze website(s) met de daarbij behorende gegevens (vraagprijs, eindprijs en locatiegegevens), tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

5. Klachten
Libero Aankoop zal op alle mogelijke manieren klachten proberen te voorkomen. Maar mocht u desondanks een klacht hebben over onze makelaars of dienstverlening dan horen wij dat graag. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Libero Aankoop.

U kunt uw klacht richten aan Libero Aankoop klachten@liberoaankoop.nl o.v.v. 'Klacht'. Uw klacht zal binnen veertien dagen na ontvangst van een reactie worden voorzien.

6. Aansprakelijkheid en privacy
6.1. Libero Aankoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde experts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, Libero Aankoop neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

6.2. Indien Libero Aankoop aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Libero Aankoop wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Libero Aankoop voor de, door opdrachtgever geleden, schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan één maal het totaal bedongen honorarium voor het door Libero Aankoop verstrekte advies (inclusief omzetbelasting).

6.3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

6.4. Libero Aankoop verstrekt opdrachten aan externe experts (als bouwkundigen en taxateurs) uit naam van de klant. Wanneer de expert een fout begaat, kan Libero Aankoop hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

6.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van (eventueel) aan te kopen woning. Tevens is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (wettelijke verplichting) doorgeven van de correcte personalia & legitimatie aan de makelaars en notaris die betrokken zijn bij de aankoop van het vastgoed.

6.6. Indien een eenmaal gesloten koop geannuleerd moet worden, omdat opdrachtgever geen of onvoldoende geld kan krijgen, dient dit te gebeuren op de wijze zoals in de akte is omschreven. Let op: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgesloten is elke verantwoordelijk voor het annuleren en/of voor het uitvoeren van de handelingen die daarvoor nodig zijn volgens de akte.

6.7. Indien de woning niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopers zullen wij je adviseren over de te volgen stappen. Juridisch gezien dien jij als koper een mogelijke ingebrekestellingen zelf te initiëren.

6.8. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vinden uw privacy erg belangrijk. We gaan daarom ook erg zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Het is mogelijk dat telefonische gesprekken worden opgenomen. 

7. Tarief

7.1 Libero Aankoop hanteert € 350,- eenmalige dossierkosten. Als wij voor je aan de slag mogen, investeer je vooraf € 350,- eenmalige dossierkosten. De dossierkosten worden niet per woning gehanteerd, maar per dossier. We maken één keer een dossier voor je op, ook als we vaker voor je aan de slag gaan.

7.2. De aanbieding met betrekking tot het inschakelen van experts geldt alleen indien:
- het gaat om een reguliere woningtaxatie/bouwkundige meeloopkeuring;
- er een expert beschikbaar is voor de betreffende opdracht.

7.3. Tenzij anders vermeld, zijn door Libero Aankoop in de aanbieding genoemde bedragen inclusief 21% btw die van overheidswege worden opgelegd.

7.4. Indien de opdracht wordt teruggenomen en de opdrachtgever koopt de bewuste woning binnen drie jaar alsnog aan (zelf of met behulp van derden) nadat Libero Aankoop (in jouw opdracht) is begonnen met de aankoopscan (onderhandelingen eerste fase), is de volledige courtage verschuldigd*. In deze gevallen is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum en vervalt het recht om pas te betalen op datum dat de woning in jouw eigendom komt (AV 8.1 vervalt). De data die leidend zijn voor de driejaarstermijn worden betrokken van de (openbare) bronnen Funda (voor wat betreft datum aankoop), het Kadaster (voor wat betreft officiële eigenaar) en, indien nodig, de gemeentelijke basisadministratie.

*Uitzondering hierop is een opdracht waarbij bekend is dat er enkel een (eind)bod neergelegd kan worden. Als het eerste adviserend gesprek over het uit te brengen bod heeft plaatsgevonden en daarna wordt afgezien van de aankoopbegeleiding door Libero Aankoop, worden de eenmalige dossierkosten van € 350,- alsnog in rekening gebracht.

7.5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever kan de opdracht na voltooiing van één of meerdere fasen terugnemen, als gevolg van de uitkomsten van een van deze fasen, of omdat de financiering toch niet rond komt. Wij hanteren een drietal fases. De eerste fase is de fase waarin jij een woning hebt bezichtigd en ons inschakelt voor de aankoop van de woning. Nadat je ons hebt ingeschakeld, gaat de tweede fase in. In deze fase voeren wij een aankoopscan uit en doen wij de biedingen. Wanneer we een prijsakkoord bereiken, gaan wij over tot fase drie. Indien de opdracht in fase 2 niet leidt tot een prijsakkoord, dan brengen wij geen kosten in rekening. Libero Aankoop zal echter wel kosten in rekening brengen op het moment dat je in fase drie overgaat tot annulering. De hoogte van de kosten van annulering in de derde fase worden bepaald op basis van de vraag of er al een taxateur en/of bouwkundige opdracht is gegeven om de woning te bezichtigen (met kennisgeving aan opdrachtgever). De kosten bij annulering ná prijsakkoord bedragen minimaal € 695,- en maximaal de totale kosten van de factuur. Opdrachtgever is dus honorarium verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. De annulering dient schriftelijk te gebeuren.

7.6. Indien wij jou begeleid hebben tot een succesvolle deal, maar je besluit nadat het koopcontract is getekend alsnog van de koop af te zien om andere redenen dan vermeld in de ontbindende voorwaarden, brengen wij onze volledige courtage in rekening. 

7.7. Indien de koopprijs gedurende het traject tot stand komt, anders dan als direct gevolg van onze onderhandelingen, is courtage verschuldigd als ware de koopprijs wel tot stand gekomen als direct gevolg van onze onderhandelingen. 

7.8. Wanneer we voor je aan de slag gaan met de koop van een woning in een zogenoemd 'populair gebied'. Dat houdt in dat we al durven te zeggen dat je waarschijnlijk de vraagprijs of meer gaat betalen. Besluit je, na ons adviesgesprek, om tóch zelf de biedingen te gaan doen, dan brengen we de eenmalige dossierkosten van € 350,- (incl. BTW) in rekening. 

7.9. Libero Aankoop is geen webwinkel en verkoopt ook niet op afstand. Doordat De Wet koop op afstand niet van toepassing is, heb je dus ook geen bedenktijd. Nadat je je akkoord geeft dat wij kunnen beginnen met de aankoopscan (onderhandelingen eerste fase) geef je impliciet dus ook aan dat je afziet van de bedenktijd.

7.10. Indien de opdrachtgever een VIP pakket heeft aangeschaft, heeft hij recht op € 100 of € 50 korting op de diensten van Libero Aankoop. Echter is deze korting alleen geldig op het moment dat er daadwerkelijk een woning wordt aangekocht door Libero Aankoop. 

8. Betaling
8.1. De betaling is te verrekenen bij de eindafrekening van de notaris bij het passeren van de woning op voorwaarde dat opdrachtgever op tijd doorgeeft wie zijn/haar notaris is en ook aan zijn/haar notaris de bevestiging geeft dat onze nota via de eindafrekening voldaan moet worden. Indien geen notaris is doorgegeven is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum.

8.2. Indien de opdrachtgever de betaling niet via de eindafrekening van de notaris wil laten lopen, maar dit bedrag zelf wil overmaken (of geen notaris heeft doorgegeven), is de betalingstermijn dertig dagen na de factuurdatum.

8.3. Indien de opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander rechtspersoon (familie, kennis etc.) is opdrachtgever primair verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor betaling.

Sluiten
Interesse in een adviesgesprek?
Kunnen we jou wellicht op een andere manier helpen?
Gratis online aankooptraining Ontdek in 60 minuten hoe je een huis koopt!
Super snel antwoord op jouw brandende vraag? Bel / chat / mail ons!
Dit zijn de meest gemaakte aankoopfouten! Gebundeld in één PDF
Woningen vinden die niet op Funda staan? Stel je eigen woningalert in!
Live chat - Online

Spreek een aankoopmakelaar

Bel 088-4303022088-4303032

Nu bereikbaar

Liever terug gebeld worden?

Contact gegevens
Heb je al een woning op het oog? (optioneel)
8,7
Gemiddelde score van Libero Aankoop op basis van 692 beoordelingen