Voorwaarden Libero Aankoophulp

1. Opdrachtnemer
Libero BV (inschrijvingsnummer 856877153), hierna te noemen 'Libero Aankoop'. Opdrachtnemers binnen Libero Aankoop betreffen een aankoopmakelaar, bouwkundig ingenieur en taxateur.

2 Overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat een door Libero Aankoop uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.

2.2. De werkzaamheden van Libero Aankoop worden gestart zodra opdrachtgever heeft besloten de aankoopbegeleiding (inclusief onderhandelingen) aan Libero Aankoop te gunnen. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van het aan te kopen object. Verkoper of dienst makelaar heeft de plicht om opdrachtgever zo goed en zo volledig mogelijk te informeren. Onder deze informatie vallen ook (indien van toepassing) eigendomsbewijzen, funderingsrapporten, kadastrale berichten en uittreksels, omgevingsrapporten, splitsingsakten en -tekeningen, VVE-notulen en checklisten, mailwisselingen tussen betrokken partijen, brochures, lijsten met onroerende goederen en andere informatie die ter zake doen.

2.3. Libero Aankoop zal geen onderzoek starten naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beperkingen en gaat er dus vanuit dat de opdrachtgever zich voldoende heeft geïnformeerd.


3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Presentatie op website
Libero Aankoop behoudt zich het recht voor om de woningen waarbij wij aankoopbegeleiding hebben gegeven te presenteren op onze website(s) met de daarbij behorende gegevens, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

5. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Libero Aankoop.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Libero Aankoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde experts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, Libero Aankoop neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

6.2. Indien Libero Aankoop aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Libero Aankoop wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Libero Aankoop voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan één maal het totaal bedongen honorarium voor het door Libero Aankoop verstrekte advies (inclusief omzetbelasting)

6.3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

6.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van de aan te kopen woning. Tevens is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (wettelijke verplichting) doorgeven van de correcte personalia en legitimatie aan de makelaars en notaris die betrokken zijn bij de aankoop van het vastgoed.

6.5. Indien een eenmaal gesloten koop geannuleerd moet worden omdat opdrachtgever geen of onvoldoende geld kan krijgen, dient dit te gebeuren op de wijze zoals in de akte is omschreven. Let op: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgesloten is elke verantwoordelijk voor het annuleren en/of voor het uitvoeren van de handelingen die daarvoor nodig zijn volgens de akte.

6.6. Indien de woning niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopers zullen wij je adviseren over de te volgen stappen. Juridisch gezien dien jij als koper een mogelijke ingebrekestellingen zelf te initiëren.

7. Tarief
7.1. Het honorarium voor Libero Aankoophulp bedraagt € 739,- inclusief btw.

7.2. Indien de opdracht niet leidt tot een aankoop, berekent Libero Aankoop kosten. De hoogte van de kosten van annulering is afhankelijk of er met kennisgeving aan opdrachtgever reeds een taxateur en/of bouwkundige opdracht is gegeven om de woning te bezichtigen. De kosten bij annulering kunnen oplopen tot een maximum van € 739,-.

7.3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever kan de opdracht terugnemen, als gevolg van de uitkomsten van specialisten, of omdat de financiering toch niet rond komt. Dit dient schriftelijk te gebeuren en indien de woning niet wordt aangekocht, is honorarium verschuldigd, tot een maximum van € 739,-.

7.4. Indien wij jou begeleid hebben tot een succesvolle deal, maar je besluit nadat het koopcontract is getekend alsnog van de koop af te zien om andere redenen dan vermeld in de ontbindende voorwaarden, brengen wij onze volledige courtage in rekening.

7.5. Libero Aankoop is geen webwinkel en verkoopt ook niet op afstand. Doordat De Wet koop op afstand niet van toepassing is, heb je dus ook geen bedenktijd. Nadat je akkoord geeft op onze werkwijze en voorwaarden, geef je impliciet dus ook aan dat je afziet van de bedenktijd.

8. Betaling
8.1. De betaling geschiedt 100% na afloop van de opdracht, te verrekenen bij de eindafrekening van de notaris bij het passeren van de woning op voorwaarde dat opdrachtgever op tijd doorgeeft wie zijn/haar notaris is en ook aan zijn/haar notaris de bevestiging geeft dat onze nota via de eindafrekening voldaan moet worden.

8.2. Indien de opdrachtgever de betaling niet via de eindafrekening van de notaris wil laten lopen, maar dit bedrag zelf wil overmaken (of geen notaris heeft doorgegeven), is de betalingstermijn dertig dagen na de factuurdatum.

8.3. Indien de opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander rechtspersoon (familie, kennis etc.) is opdrachtgever primair verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor betaling.

8,8
Gemiddelde score van Libero Aankoop op basis van 523 beoordelingen
Sluiten
Live chat - Online